Monday, January 4, 2010

ဦးစံသာေအာင္ (၁၉၂၅- ၁၉၈၀)

စံသာေအာင္၊ ဦး။ ။ ရူပေဗဒ ပါေမာကၡအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးေလာက၌ ထင္ရွားခဲ့သည္။ စစ္ေတြ ဇာတိျဖစ္သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ရခုိင္သုေတသန စာအုပ္မ်ားကုိ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ေအဒီ ေျခာက္ရာစုႏွင့္ ယင္းမတုိင္မွီက ရခုိင္ျပည္သံုးအကၡရာ၊ အာနႏၵစႁႏၵ ရွစ္ရာစု ရခုိင္ေ၀သာလီမင္း၊ ရခုိင္ဒဂၤါးမ်ားႏွင့္ ေရွးေခတ္ ရခုိင္ ဗုဒၶအႏုပညာ (အဂၤလိပ္ဘာသာ) တုိ႔ကုိ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ (ဦးေအာင္လွသိန္းစာအုပ္မွ)

ေရႀးေဟာင္းရခိုင္ သုေတသန ပညာရႀင္ ဦးစံသာေအာင္ (Bit - Zawgyi)

ေရႀးေဟာင္း ရခိုင္သမိုင္းႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ သုေတသန နယ္ပယ္တၾင္ ႎိုင္ငံဴခား သုေတသီ ပညာရႀင္ အေတာ္မဵားမဵား ေပၞထၾက္ခဲ့ပၝသည္။ ဴမန္မာ တိုင္းရင္းသားမဵားထဲမႀမူ လက္ခဵိႂး ေရတၾက္ဳကည့္လ႖င္ လက္တဖက္ပင္ ဴပည့္မည္ မထင္ပၝ။ အထူးသဴဖင့္ ရခိုင္ေခတ္ဦး ေကဵာက္စာ၊ ေခၝင္းေလာင္းစာ၊ ေဳကးဴပားစာ၊ ဒဂႆၝးမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တကဵ သုေတသန ဴပႂသူ အလၾန္ နည္းပၝးခဲ့သည္။ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမဵားထဲမႀ ဦးစံေ႟ၿဘု၊ ရခိုင္ပၸိတ္ ဦးဦးသာထၾန္း၊ ဦးေအာင္သာဦး တိုႛသာ ထင္ထင္ရႀားရႀား ရႀိခဲ့သည္။ ဦးစံေ႟ၿဘုမႀာ စစ္မဴဖစ္မီက ရခိုင္ဴပည္နယ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေရႀးေဟာင္း သုေတသီ (Archaecologist) တဦး ဴဖစ္၍၊ ရခိုင္သမိုင္းႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဴမန္မာႎိုင္ငံ သုေတသန အသင္းဂဵာနယ္ (The Journal of Burma Research Society) တၾင္ အဂႆလိပ္ ဘာသာဴဖင့္ သုေတသန စာတမ္းမဵား ေရးခဲ့သူ ဴဖစ္သည္။ အဴခား ထင္ရႀားသူ တဦးမႀာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ႟ူပေဗဒ ပၝေမာကၡ၊ ေနာင္တၾင္ အထက္တန္း ပညာ ဦးစီးဌာန ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဴဖစ္လာသူ ရခိုင္ အမဵိႂးသား ဦးစံသာေအာင္ (၁၉၂၅-၁၉၈၁) ဴဖစ္သည္။


ဦးစံသာေအာင္သည္ ေရႀးေဟာင္း ပဵႃ၊ မၾန္၊ ဴမန္မာ အကၡရာရင္းဴမစ္ ပညာရႀင္ ဦးသာဴမတ္ကို စံဴပႂ၍ သိပၯံပညာ နယ္ပယ္မႀ ဝိဇၦာပညာရပ္ နယ္ပယ္သုိႛ ကူးေဴပာင္းလာသူ တဦး ဴဖစ္သည္။ ဦးသာဴမတ္သည္ စိုက္ပဵိႂးေရး သိပၯံဘၾဲႚရ လယ္သာ စိုက္ပဵိႂးေရး ႌၿန္ဳကားေရးဝန္ ဘဝမႀ ယဥ္ေကဵးမႁ ဗိမာန္ ႌၿန္ဳကားေရးဝန္၊ ဴမန္မာစာေပ ဘာသာစာကားႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ သုေတသန ပညာရႀင္ အဴဖစ္ ထင္ရႀားခဲ့သူ ဴဖစ္သည္။ ထိုႛအတူ ဦးစံသာေအာင္သည္လည္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္မႀ ႟ူပေဗဒဴဖင့္ မဟာသိပၯံဘၾဲႚ A.M. (Physics) ရ၍ ႟ူပေဗဒ ပၝေမာကၡ၊ အထက္တန္းပညာ ဦးစီးဌာန ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ အဴဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရႀးေဟာင္း ရခိုင္သမိုင္းႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ ပညာရႀင္ အဴဖစ္ ပိုမို ထင္ရႀားခဲ့ပၝသည္။


ေရႀးေဟာင္း ရခိုင္သမိုင္းႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဴမန္မာ့သမိုင္းတၾင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စနစ္တကဵ တူးေဖာ္မႁ အားနည္းခဲ့သည္။ ထိုႛဴပင္ ရခိုင္ ရာဇဝင္သည္လည္း အဴခားေသာ ရာဇဝင္မဵား နည္းတူ ဒၸာရီဆန္ေသာ ေရႀးေဟာင္း အစဥ္အလာ ေဴပာစကားမဵား၊ ထူးကဲ အံ့ဳသဖၾယ္ရာမဵားႎႀင့္ ဆက္ႎၿယ္ေနရာ ခိုင္မာမႁ မရႀိလႀေခဵ။ သိုႛေသာ္ ေအဒီ ၇၂၉ ဝန္းကဵင္တၾင္ ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ယူဆေသာ အာနႎၬစ႑ႎၬ ေကဵာက္စာကို ရခိုင္ဴပည္နယ္ ေဴမာက္ဦးရႀိ ရႀစ္ေသာင္းဘုရား၌ ေတၾႚရႀိခဲ့ရာမႀ ေခတ္ဦး ရခိုင္ သမိုင္းသည္ ပိုမို ပီဴပင္လာပၝသည္။ အာနႎၬစဴႎၬ ေကဵာက္စာကို ရႀစ္ေသာင္းဘုရား အနီးတၾင္ ေတၾႚရႀိရေသာေဳကာင့္ ရႀစ္ေသာင္းဘုရား ေကဵာက္စာ ဟုလည္း ေခၞေဝၞခဲ့ဳကသည္။ ဤေကဵာက္စာကို ရခိုင္ဘုရင္ မင္းဗာ႒ကီး (၁၅၃၁-၁၅၅၃) လက္ထက္တၾင္ ေဝသာလီ႓မိႂႚ နန္းေတာ္ရာကုန္း အနီးမႀ ေဴမာက္ဦး႓မိႂႚ ရႀစ္ေသာင္းဘုရား အနီး ေဴပာင္းေ႟ၿႚထားခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ အာနႎၬစဴႎၬ ေကဵာက္စာအရ ရခိုင္ ေဝသာလီ႓မိႂႚေဟာင္းသည္ ဴမန္မာ့သမိုင္းတၾင္ အေစာဆံုး ႓မိႂႚဴပႎိုင္ငံမဵားဟု ယူဆေသာ ဗိႍႎိုး၊ ဟန္လင္း၊ သေရေခတၨရာတိုႛႎႀင့္ ေခတ္႓ပိႂင္ဟု ပညာရႀင္မဵားက သတ္မႀတ္ခဲ့ဳကသည္။


အာနႎၬစဴႎၬ ေကဵာက္စာကို ပထမဦးဆံုး အဓိပၯာယ္ ေဖာ္ထုတ္၍ စာတမ္း ေရးသားခဲ့ေသာ ပညာရႀင္မႀာ အဂႆလန္ႎိုင္ငံ၊ ေအာက္စဖိုႛဒ္ တကၠသိုလ္၊ ေဘလီယာ ေကာလိပ္မႀ အေရႀႚတိုင္း ပညာပၝေမာကၡ ေဒၝက္တာ အီး၊ အိပ္ခဵ္၊ ဂ႗န္စတင္ ( Dr.E.H. Johnston) ဴဖစ္သည္။ ဂ႗န္စတင္ႎႀင့္ ေခတ္႓ပိႂင္ ေလ့လာသူ တဦးမႀာ အိႎိၬယ ေကဵာက္စာဝန္ ေဒၝက္တာ ဒီ၊ စီ၊ ဆာကား (Dr. D. C. Sircar) ဴဖစ္သည္။ ဂ႗န္စတင္၏ စာတမ္းသည္ ဂ႗န္စတင္ ကၾယ္လၾန္႓ပီးမႀ ဆာရစ္ခဵတ္ဘန္း (Sir Richard Bum) ႎႀင့္ ပၝေမာကၡ ဂဵီ၊ အိပ္ခဵ္၊ လုစ္ (G. H. Luce) တိုႛ၏ ႒ကိႂးစား တည္းဴဖတ္မႁဴဖင့္ ထၾက္ေပၞလာဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ဂ႗န္စတင္၏ 'ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ သကၠတ ေကဵာက္စာအခဵိႂႚ' Some Sanskrit Inscriptions of Arakan စာတမ္းကို ၁၉၄၄ ခုႎႀစ္ထုတ္ အေရႀႚတိုင္းႎႀင့္ အာဖရိက ပညာ ေလ့လာေရး စာေစာင္ အတၾဲ ၁၁၊ အပိုင္း၂၊ Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 11, Pt. 2 (1944) တၾင္ ေတၾႚႎိုင္ပၝသည္။ ေဒၝက္တာ ဆာကားသည္ ရခိုင္ေကဵာက္စာမဵား အေဳကာင္းကို အိႎိၬယ အက္ပီဂရမ္ဖီယာ India Epigraphia, Vol. 32 (1975) ႎႀင့္ Vol. 37 (1967) တိုႛတၾင္ ေရးသားခဲ့သည္။


အာနႎၬစဴႎၬ ေကဵာက္စာသည္ ေခတ္ဦး ရခိုင္ သမိုင္းအတၾက္ အလၾန္ အေရးပၝ လႀပၝသည္။ ထိုႛေဳကာင့္ ဆရာ မင္းသုဝဏ္သည္ ၁၉၅၁-၅၂ ခုႎႀစ္ထုတ္ ဓညဝတီမဂၢဇင္း၌ 'အာနႎၬစဴႎၬ၊ ရႀစ္ရာစု ရခိုင္မင္းတပၝး' အမည္ဴဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရႀးေဟာင္း သုေတသန အရာရႀိ မၾန္ဘိုေကသည္ ဴပည္ေထာင္စု ယဥ္ေကဵးမႁ စာေစာင္၊ အတၾဲ ၂၊ အမႀတ္ ၇ (မတ္ ၁၉၅၇) တၾင္ 'ရႀစ္ေသာင္းဘုရားမႀ သကၠတ ေကဵာက္စာတိုင္' ေဆာင္းပၝးဴဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဒၝက္တာ သန္းထၾန္းသည္ ၁၉၆၄ ခုႎႀစ္ထုတ္ ေခတ္ေဟာင္း ဴမန္မာရာဇဝင္တၾင္ 'ရခိုင္ေခတ္ဦး' အမည္ဴဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဦးေအာင္သာဦးသည္ ၁၉၆၆ ခုႎႀစ္ထုတ္ ရခိုင္ ယဥ္ေကဵးမႁ စာေစာင္၊ အတၾဲ ၁၊ အမႀတ္ ၁ တၾင္ 'ေဝသာလီ' ဟူေသာ အမည္ဴဖင့္ လည္းေကာင္း ေရးသားခဲ့ဳကသည္။ ၁၉၆၈ ခုႎႀစ္တၾင္ ကဵင္းပသည့္ တတိယ အ႒ကိမ္ေဴမာက္ သုေတသန ကၾန္ဂရက္တၾင္ မႎၩေလး တကၠသိုလ္ ပၝႉိဌာနမႀ ဆရာဴမင့္ေဆၾ သည္ 'အာနႎၬစဴႎၬ သကၠတေကဵာက္စာ' အမည္ဴဖင့္ သုေတသန စာတမ္း ဖတ္ဳကားခဲ့၍ စာေပႎႀင့္ လူမႁေရး သိပၯံဂဵာနယ္၊ အတၾဲ ၂၊ အမႀတ္ ၃၊ စက္တင္ဘာ ၁၉၆၉ တၾင္ ပံုႎႀိပ္ ေဖာ္ဴပခဲ့သည္။ အာနႎၬစဴႎၬ ေကဵာက္စာႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဴမန္မာဘာသာဴဖင့္ အဦးဆံုး ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ သုေတသန ဴပႂထားေသာ စာတမ္း ဴဖစ္သည္။ ဴမန္မာဘာသာဴဖင့္ အဴပည့္အစံုဆံုး သုေတသန လက္ရာ ဴပပၝဆိုလ႖င္ ၁၉၇၅ ခုႎႀစ္တၾင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ဦးစံသာေအာင္၏ 'အာနႎၬစဴႎၬ၊ ရႀစ္ရာစု ရခိုင္ေဝသာလီမင္း' စာအုပ္ကို ဴပရပၝသည္။


ဦးစံသာေအာင္၏ စာအုပ္တၾင္ အခန္း ၁၄ ခန္း ခၾဲထားသည္။ အခန္း (၁) တၾင္ ေကဵာက္ စာတိုင္ တည္ေနရာႎႀင့္ ေရးထုိးထားေသာ စာမဵား၊ အခန္း (၂) တၾင္ ေဝသာလီ၊ အခန္း (၃) တၾင္ အာနႎၬစဴႎၬ ေကဵာက္စာကို ဖတ္ဴခင္းမဵား၊ အခန္း (၄) တၾင္ အာနႎၬစဴႎၬမင္း ေကဵာက္စာ ဓာတ္ပံုမဵား၊ အခန္း (၅) တၾင္ အာနႎၬစဴႎၬမင္း ေကဵာက္စာသံုး ဗဵည္းအစ သရအလယ္ သရ ႎႀစ္လံုးဆင့္မဵားႎႀင့္ အသတ္မဵား၊ အခန္း (၆) တၾင္ တေဳကာင္းခဵင္း ယခုေခတ္ ဴမန္မာ အကၡရာဴဖင့္ ဖလႀယ္ဴခင္း၊ အခန္း (၇) တၾင္ ေကဵာက္စာစာကိုယ္ ေဝၝဟာရ အဖၾင့္ႎႀင့္ ဴမန္မာဴပန္၊ အခန္း (၈) တၾင္ ေခတ္ဦးကာလ ရခိုင္မင္းဆက္၊ အခန္း (၉) တၾင္ ဒုတိယေခတ္ မင္းဆက္၊ အခန္း (၁ဝ) တၾင္ တတိယေခတ္ မင္းဆက္၊ အခန္း (၁၁) တၾင္ အာနႎၬစဴႎၬမင္း၊ အခန္း (၁၂) တၾင္ မႀတ္သားဖၾယ္ရာမဵား၊ အခန္း (၁၃) တၾင္ ေဝသာလီမႀ ေစတီသည္ ေကဵာက္စာငယ္၊ အခန္း (၁၄) တၾင္ ေဝၝဟာရ အႌၿန္း ဟူ၍ စနစ္တကဵ တင္ဴပထားသည္။ လိုအပ္ေသာ ဓာတ္ပံု၊ ေဴမပံု၊ ႟ုပ္ပံုမဵား အဴပည့္အစံု ပၝဝင္သည္။ ေကဵာက္စာကို တလံုးခဵင္း အဓိပၯာယ္ ဖလႀယ္၍ ေကဵာက္စာ ဖတ္ပံု နည္းစနစ္ကို ရႀင္းလင္းထားသည္။ ထိုႛဴပင္ ေခတ္ဦး ရခိုင္မင္းဆက္ အမည္မဵားကို ေကဵာက္စာပၝ သကၠရာဇ္မဵားႎႀင့္ ညၟိႎိႁင္းထားရာ ရခိုင္သမိုင္း၊ ဒဂႆၝးႎႀင့္ ဗုဒၭ အႎုပညာ ေလ့လာလိုသူမဵား အတၾက္ပၝ အထူး အသံုးဝင္လႀပၝသည္။


ေခတ္ဦးရခိုင္ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစံသာေအာင္၏ ပထမဦးဆံုး သုေတသန လက္ရာမႀာ ၁၉၇၄ ခုႎႀစ္တၾင္ ပံုႎႀိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ 'ေအဒီေဴခာက္ရာစုႎႀင့္ ယင္းမတိုင္မီ ရခိုင္ဴပည္ သံုးအကၡရာ' စာအုပ္ ဴဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးသူက နိဒၝန္းတၾင္ -


"ဤစာအုပ္တၾင္ ေရႀးအိႎိၬယႎိုင္ငံသံုး ဴဗာဟၳီ အကၡရာအေဳကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ဴဗာဟၳီ အကၡရာမဵား အေဳကာင္းကို လည္းေကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ ယင္းတိုႛ မည္သိုႛ ဆင့္ကဲေ ဴပာင္းလဲလာပံုကိုလည္း ရႀင္းလင္းထားပၝသည္။ ယင္းေနာက္ ရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ ေတၾႚရႀိရေသာ ေကဵာက္စာမဵား၊ ေခၝင္းေလာင္းစာမဵား၊ ဒဂႆၝးစာမဵား၊ ေဳကးနီဴပားစာ စသည္တိုႛကို သမိုင္း အကဵဥ္းခဵႂပ္ႎႀင့္တကၾ မူရင္းစာကိုပၝ ယေနႛသံုး ဴမန္မာ အကၡရာဴဖင့္ ဴပန္ဆို ကူးေရး၍လည္း ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ ယင္းတိုႛကို စုစည္း႓ပီး ၆ ရာစု မတိုင္မီ ရခိုင္ဴပည္နယ္သံုး ဗဵည္းႎႀင့္ သရတိုႛကို ထုတ္ယူ၍ ေဖာ္ဴပထားပၝသည္" ဟု ရႀင္းလင္းထားပၝသည္။


ထိုသိုႛ ရႀင္းလင္းရာတၾင္ ဴဗာဟၳီ အကၡရာမဵား ေခတ္အဆက္ ဆက္ေဴပာင္းလဲလာပံု ဇယား၊ ဓာတ္ပံု၊ အဓိပၯာယ္ ရႀင္းလင္းခဵက္၊ မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ စနစ္တကဵ ေဖာ္ဴပသည္။ တဖန္ ယင္းတိုႛကို ဴခံႂငံု သံုးသပ္၍ ရခိုင္ဴပည္နယ္သံုး အကၡရာမဵားသည္ ပဵႃအကၡရာႎႀင့္ လည္းေကာင္း၊ ကဒံဗ၊ ပလၴ အကၡရာမဵားႎႀင့္ လည္းေကာင္း ကၾဲဴပား ဴခားနားသည္။ ဆင့္ပၾား မဟုတ္ဟု တင္ဴပထားပၝသည္။


မည္သိုႛ ဆိုေစ ေရႀးေဟာင္း ရခိုင္ အကၡရာရင္းဴမစ္ ေဴပာင္းလဲလာပံုႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဴမန္မာဘာသာဴဖင့္ စနစ္တကဵ ေလ့လာ တင္ဴပထားေသာ သုေတသန လက္ရာ တရပ္ ဴဖစ္သည္။


ဦးစံသာေအာင္၏ တတိယေဴမာက္ သုေတသန လက္ရာမႀာ ၁၉၇၉ ခုႎႀစ္တၾင္ ထၾက္ေပၞခဲ့ေသာ 'ရခိုင္ ဒဂႆၝးမဵား' ဴဖစ္သည္။ ယင္းစာအုပ္ကို ဦးစံသာေအာင္ ကၾယ္လၾန္႓ပီးေနာက္ ၁၉၈၂ ခုႎႀစ္တၾင္ အဂႆလန္ႎိုင္ငံ Lancashire and Chesice Numismatic Spciety မႀ 'Arakanse Coins' အမည္ဴဖင့္ အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဘာသာဴပန္သူမႀာ မစၤတာ ေရာ္ဘင္ဆင္ (Mr. Robinson) ႎႀင့္ ေအးဆက္ (Aye Set) တိုႛ ဴဖစ္သည္။


ဦးစံသာေအာင္ မတိုင္မီကပင္ ရခိုင္ဒဂႆၝးမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ႎိုင္ငံဴခားသား သုေတသီ ပညာရႀင္မဵားသည္ စာအုပ္ စာတမ္းမဵား ေရးသားခဲ့ပၝသည္။ ေသာမတ္စ္လတၨား (Thomas Latter) ၏ 'ရခိုင္ဒဂႆၝးမဵား' The Coins of Arakan စာတမ္းကို ၁၈၄၆ ခုႎႀစ္ထုတ္ ေတာ္ဝင္ အာရႀေရးရာ စာေစာင္ The Joumal of the Royal Asiatic Society of Brngal, Vol. 15 (1846) တၾင္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းစာေစာင္မႀာပင္ ဆာ အာသာ ဖယ္ယာ (Sir Arhtur P. Phayre) ၏ 'ရခိုင္ဒဂႆၝးမဵား' The Coins of Arakan : the historical coins ကို လည္းေကာင္း၊ ၁၈၇၂ ခုႎႀစ္ထုတ္ ယင္းစာေစာင္ အတၾဲ ၄၁ တၾင္ ဂဵီ၊ အီး၊ ဖ႟ိုင္ယာ (G. E. Fryer) ၏ 'ရခိုင္ ဒဂႆၝးမႀတ္စု' Note on Arakanese Coins စာတမ္း၊ ၁၈၉၂ ခုႎႀစ္ထုတ္ ယင္းစာေစာင္ အတၾဲ ၆၁၊ အပိုင္း ၁ တၾင္ ဒဗလဵႃ၊ သီအိုဘဲ (W. Theobald) ၏ 'ရခိုင္ ေဝသာလီေခတ္ အမႀတ္တံဆိပ္ပၝ ဒဂႆၝးမဵား' On a symbolical Coins of the Wethali Dynasty of Arakan စာတမ္း၊ ၁၉၂၈ ခုႎႀစ္ထုတ္ အင္ဒိယန္း အင္တီကၾာရီ The Indian Antiquary, Vol. 57 (1928) တၾင္ ဆာ ရစ္ခဵက္တင္ပယ္ (Sir Richard Temple) 'ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေတၾႚရေသာ ဒဂႆၝးမဵားဆိုင္ရာ မႀတ္စု' Notes on Currency and Coinage among the Burmese စာတမ္း၊ ၁၉၆၂ ခုႎႀစ္၊ ႎိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေနႛထုတ္ ေနးရႀင္း၊ တနဂႆေႎၾ အခဵပ္ပို (The Nation Sunday Supplement) တၾင္ ရပ္စတင္ (C. A. Rouston) ၏ 'ရခိုင္ဒဂႆၝး အခဵိႂႚ' (Some Coins of Arakan ေဆာင္းပၝးမဵားႎႀင့္ ၁၈၈၂ ခုႎႀစ္တၾင္ ဆာ အာသာဖယ္ယာ၏ 'ဴမန္မာ ပဲခူးႎႀင့္ ရခိုင္ဒဂႆၝးမဵား' Coins of Arakan of Pegu and Burma လံုးခဵင္း စာအုပ္မဵား ထၾက္ေပၞ လာခဲ့ပၝသည္။


ဳသစေဳတးလဵ အမဵိႂးသား တကၠသိုလ္မႀ ပင္မလာဂတ္မန္း (Pamela Gutman) သည္လည္း ပၝရဂူဘၾဲႚ အတၾက္ 'ေခတ္ဦးရခိုင္' Ancient Arakan စာတမ္းကို ၁၉၇၆ ခုႎႀစ္တၾင္ တင္သၾင္းခဲ့သည္။ ရခိုင္ ဒဂႆၝးမဵားႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဴမန္မာဘာသာဴဖင့္ ရခိုင္ပၸိတ္ ဦးဦးသာထၾန္း၏ (ေဝသာလီေခတ္ ဒဂႆၝးမဵား) ေဆာင္းပၝးကို ဴပည္ေထာင္စု ယဥ္ေကဵးမႁ စာေစာင္၊ အတၾဲ ၄၊ အမႀတ္ ၂ (ဧ႓ပီ ၁၉၆၃) ႎႀင့္ ဦးေအာင္သာဦး၏ 'ရခိုင္ဒဂႆၝးသမိုင္း'ကို ရခိုင္တန္ေဆာင္ မဂၢဇင္း (၁၉၇၂) တၾင္ ေတၾႚႎိုင္ပၝသည္။


ဦးစံသာေအာင္၏ 'ရခိုင္ဒဂႆၝးမဵား' စာအုပ္တၾင္ အခန္း ၁ဝ ခန္းခၾဲ၍ ဴပႂစုထားသည္။ အခန္း (၁) တၾင္ ဒဂႆၝးမဵား ေပၞေပၝက္လာေရး၊ အခန္း (၂) တၾင္ ေရႀးေဟာင္း ရခိုင္ဒဂႆၝးမဵား၊ အခန္း (၃) တၾင္ ရခိုင္ ေဝသာလီ ဒဂႆၝးမဵားကို ရခိုင္ ရာဇဝင္မဵားႎႀင့္ ညၟိဴခင္း၊ အခန္း (၄) တၾင္ အာနႎၬစ႑ႎၬမင္း ေကဵာက္စာပၝ ေရႀးမင္းမဵား၊ အခန္း (၅) တၾင္ မဂႆလာ အမႀတ္လကၡဏာပံုမဵား၊ အခန္း (၆) တၾင္ မဂႆလာ အမႀတ္လကၡဏာပံုမဵား မပၝေသာ ရခိုင္ဒဂႆၝးမဵား၊ အခန္း (၇) တၾင္ ေဴမာက္ဦးမင္းဆက္မဵား၏ အတၪႂပၯတၨိ အကဵဥ္း၊ အခန္း (၈) တၾင္ ေဴမာက္ဏီး မင္းဆက္မဵား၊ အခန္း (၉) တၾင္ ဒဂႆၝးစာမဵား ဖတ္ရန္ ဗဵည္းႎႀင့္ သရမဵား၊ အခန္း (၁ဝ) တၾင္ ဴပႂလုပ္ေသာ ပစၤည္း၊ အ႟ၾယ္အစားႎႀင့္ အေလးခဵိန္တိုႛ ပၝဝင္သည္။ ေနာက္ဆက္တၾဲ အဴဖစ္ ရခိုင္ဒဂႆၝး ၁၄၈ ဴပား၏ ဓာတ္ပံုမဵား ပၝသည္။ ထုိႛေဳကာင့္ ဦးစံသာေအာင္၏ 'ရခိုင္ဒဂႆၝးမဵား' စာအုပ္ ထၾက္ေပၞလာေသာ အခၝ ပညာေရး တကၠသိုလ္ လက္ေထာက္ ကထိက ဦးတိုးလႀ (တကၠသိုလ္မဵား သမိုင္းသုေတသန ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ တိုးလႀ) က တကၠသိုလ္ ပညာပေဒသာ စာေစာင္တၾင္ -


"… မစၤတာ ဒူ႟ၾိႂင္ဆယ္ စီစဥ္ေသာ ဖယ္ယာဴပတိုက္ရႀိ 'ဒဂႆၝးမဵားစာရင္း' ေခၞ စာအုပ္ႎႀင့္ ဆာ အသာဖယ္ယာ ဴပႂစုေသာ 'ရခိုင္၊ ပဲခူးႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒဂႆၝးမဵား' ဟူေသာ စာအုပ္တိုႛကို ပံုႎႀိပ္႓ပီး ဴဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းစာအုပ္တိုႛမႀာ အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္ ေရးသားထား၍ လၾန္စၾာလည္း ေရႀးကဵ၍ ေနေသာ စာအုပ္မဵား ဴဖစ္ေခဵသည္။ ထိုႛေဳကာင့္ အနည္းဆံုး ဴမန္မာႎိုင္ငံေတာ္ အတၾင္း၌ ေရႀးက သၾန္းခတ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ဒဂႆၝးမဵား အေဳကာင္းကို ဴမန္မာဘာသာ၊ အဂႆလိပ္ဘာသာတိုႛဴဖင့္ အသစ္ ထပ္မံ ေရးသား ဴပႂစုရန္ လိုအပ္ေပသည္။"


အထက္ပၝ စာပုိဒ္ကို ေရႀးေဟာင္း သုေတသန ႌၿန္ဳကားေရးဝန္၏ ၁၉၅၇-၅၈ ခုႎႀစ္အတၾက္ ႎႀစ္ခဵႂပ္ အစီရင္ခံစာ (စာ-၄) မႀ ထုတ္ႎုတ္ ေဖာ္ဴပပၝသည္။


"ေ႟ၿငံုးမင္း အ႓မီးေမ႖ာ္သလုိ အႎႀစ္ ၂ဝ ေစာင့္ေမ႖ာ္ခဲ့ပၝ႓ပီ။ မေပၞလာေသးတကား။ မေမ႖ာ္လင့္ေသာ ေနရာမႀ ေမ႖ာ္လင့္ မႀန္းဆ ဳကည့္ႎိုင္တတ္သည္ထက္ ပို၍ေကာင္းေသာ၊ ရခိုင္ဒဂႆၝး သမိုင္း ကဵမ္းတေစာင္ ထၾက္ေပၞလာေပ႓ပီ။ ယင္းကား ဦးစံသာေအာင္၏ 'ရခိုင္ဒဂႆၝးမဵား' ပင္တည္း။ … … ေရႀးေဟာင္း ဒဂႆၝးတဴပားသည္ ေခတ္တေခတ္၏ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး၊ ႎိုင္ငံေရး၊ စာေပ အႎုပညာႎႀင့္ ကိုးကၾယ္ ယံုဳကည္မႁ ဆိုင္ရာ ယဥ္ေကဵးမႁ႒ကီး တရပ္လံုးကို လၿမ္းဴခံႂထားရကား အမဵိႂးသား သမိုင္းကို သိရႀိလုိသူတိုင္း ဒဂႆၝးသမိုင္းကို ေလ့လာဳကရမည္ ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ထိုသိုႛေသာ သမိုင္းအတၾက္ ဦးစံသာေအာင္၏ 'ရခိုင္ဒဂႆၝးမဵား' သည္ ပုဗၱမဂႆလာပင္ ဴဖစ္ေတာ့သည္။ သကၠတဘာသာ က႗မ္းဝင္လိုသူမဵား၊ ေရႀးေဟာင္း အကၡရာ လက္ေရးပညာကို ေလ့လာလိုသူမဵား၊ သမိုင္းပညာရႀင္မဵား၊ ေဘာကေဗဒ ပညာရႀင္မဵား စသည္တုိႛ ေလ့လာထိုက္သည့္ ကဵမ္းတဆူ ဴဖစ္သည္" ဟု လိႁက္လႁိက္လႀဲလႀဲ ႒ကိႂဆို ေဝဖန္ထားပၝသည္။


ဦးစံသာေအာင္၏ ေနာက္ဆံုးလက္ရာမႀာ ၁၉၇၉ ခုႎႀစ္တၾင္ အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္ ပံုႎႀိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ေခတ္ေဟာင္း ရခိုင္ ဗုဒၭ အႎုပညာလက္ရာမဵား 'The Buddhist Art of Ancient Arakan' စာအုပ္ ဴဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္တၾင္ ေအဒီ ၈ ရာစု အာနႎၬစ႑ႎၬမင္း မတိုင္မီ ရခိုင္ ရာဇဝင္လာ မင္းဆက္မဵားကို ေခတ္သံုးေခတ္ ပိုင္းဴခား၍ မင္းဆက္ ဇယားမဵားႎႀင့္ တင္ဴပသည္။ ထိုႛေနာက္ ဓညဝတီႎႀင့္ ေဝသာလီ႓မိႂႚေဟာင္းတိုႛကို ေဴမပံုအႌၿန္းႎႀင့္ အေသးစိတ္ ေလ့လာ တင္ဴပထားသည္။ ထိုမႀတဆင့္ ရခိုင္ေဒသမႀ တူးေဖာ္ ေတၾႚရႀိရေသာ ဗုဒၭ ယဥ္ေကဵးမႁ ဆိုင္ရာ ႟ုပ္ပၾားေတာ္မဵား၏ မုဴဒာဟန္ အမဵိႂးမဵိႂးကို ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပသည္။ ထိုႛဴပင္ ထူးဴခားေသာ မကိုဋ္ေဆာင္း ႟ုပ္ပၾားေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည့္႓ဖိႂးဟန္ (ဗိုက္ပူ) ႟ုပ္ပၾားေတာ္မဵားကို ေလ့လာ ရႀင္းလင္းထားသည္။ ဗုဒၭ ႟ုပ္ပၾားေတာ္မဵား အဴပင္ ရခိုင္ ေရႀးေဟာင္းဒဂႆၝးမဵား၊ အုတ္ခၾက္မဵား၊ ေဳကးနီဴပား၊ ေဳကးေခၝင္းေလာင္းႎႀင့္ ေဳကးဆီမီးတိုင္ ႟ုပ္တု အမဵိႂးမဵိႂး ဓာတ္ပံု၊ ေဴမပံု၊ ေကဵာက္စာ မိတၨႃမဵား ပၝဝင္ရာ ေခတ္ဦးရခိုင္ ဗုဒၭ အႎုပညာႎႀင့္ ပတ္သက္၍ အားရဖၾယ္ ကဵမ္းတေစာင္ဟု ပညာရႀင္မဵားက သံုးသပ္ခဲ့သည္။


ဦးစံသာေအာင္ကို အဖ အ႓ငိမ္းစား စက္ရႀင္ တရားသူ႒ကီး ဦးသာဇံဦး (K.S.M., A.T.M.) ႎႀင့္ အမိ ေဒၞမဘု တိုႛမႀ ၁၉၂၅ ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၇ ရက္ေနႛတၾင္ ဖၾားဴမင္သည္။ မိခင္မႀ ကိုလိုနီေခတ္ဦး အလၾန္ ထင္ရႀားေသာ ရခိုင္သူေဌး႒ကီး ဦးရဲေကဵာ္သူ၏ အႎၾယ္ ဴဖစ္သည္။


ငယ္စဥ္က ရန္ကုန္ တီတီစီေကဵာင္း၊ သာယာဝတီ၊ ဴမင္းဴခံ၊ စစ္ေတၾ အစိုးရ စာသင္ေကဵာင္းမဵားတၾင္ ပညာသင္၍ ၁၉၄ဝ ဴပည့္ႎႀစ္တၾင္ တန္းဴမင့္ ေကဵာင္းထၾက္ စာေမးပၾဲကို စစ္ေတၾ အစိုးရ အထက္တန္းေကဵာင္းမႀ ေအာင္ဴမင္သည္။ ႟ူပေဗဒႎႀင့္ ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ္မဵားတၾင္ ဂုဏ္ထူးရသည္။ ၁၉၄ဝ-၄၁ ခုႎႀစ္တၾင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၊ ၁၉၄၅-၄၇ ခုႎႀစ္တၾင္ ကာလကတၨား တကၠသိုလ္တိုႛတၾင္ ပညာသင္ဳကား၍ ၁၉၄၉ ခုႎႀစ္တၾင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မႀ ဘီအက္စ္စီ ႟ူပေဗဒ ဂုဏ္ထူးတန္းကို ပထမ အဆင့္မႀ ေအာင္ဴမင္သည္။ ၁၉၅၄ ခုႎႀစ္တၾင္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္မႀ မဟာသိပၯံဘၾဲႚ (A.M.) ကို ႟ူပေဗဒဴဖင့္ ရရႀိခဲ့သည္။


၁၉၅ဝ-၅၁ ခုႎႀစ္တၾင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ႟ူပေဗဒဌာန သ႟ုပ္ဴပဆရာ၊ ၁၉၅၁-၅၄ တၾင္ လက္ေထာက္ကထိက၊ ၁၉၅၄-၆၄ တၾင္ ကထိက၊ ၁၉၆၄-၇ဝ ပၝေမာကၡ၊ ၁၉၇ဝ-၇၂ တၾင္ တကၠသိုလ္မဵား အုပ္ခဵႂပ္ေရး႟ံုး ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး၊ ၁၉၇၂-၈၁ ခုႎႀစ္တၾင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ တာဝန္မဵား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႎႀစ္၊ ရခိုင္ ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသားမဵား အသင္း ဥကၠႉ၊ ရခိုင္တန္ေဆာင္ အဂႆလိပ္စာ အတိုင္ပင္ ခံစာတည္း၊ ၁၉၆၆-၇ဝ တၾင္ တကၠသိုလ္မဵား တိုင္းရင္းသား စာေပႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁ ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠႉ၊ ၁၉၇ဝ-၈၁ ခုႎႀစ္တၾင္ နာယက၊ တကၠသိုလ္မဵား အားကစား အဖၾဲႚ ဥကၠႉ၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ သုေတသန အသင္း အမႁေဆာင္၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမဵား ဆိုင္ရာ မူဝၝဒအဖၾဲႚ အတၾင္းေရးမႀႃး၊ တကၠသိုလ္ ပညာပေဒသာ စာေစာင္ႎႀင့္ တကၠသိုလ္ သုေတသန စာေစာင္ အုပ္ခဵႂပ္မႁ စာတည္းအဖၾဲႚ ဥကၠႉ၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ႟ူပေဗဒဌာန ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပၝေမာကၡ အဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ပၝသည္။ ပထမအ႒ကိမ္ႎႀင့္ ဒုတိယအ႒ကိမ္ ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ အဴဖစ္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ စစ္ေတၾ မဲဆႎၬနယ္မႀ ေ႟ၾးခဵယ္ ခံရသည္။


၁၉၅၄-၇ဝ ခုႎႀစ္ အတၾင္း အိႎၬိယ၊ တ႟ုတ္၊ ဳသစ႒တီးယားတိုႛတၾင္ ကဵင္းပေသာ အဏုဴမႃ စၾမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵား တက္ေရာက္၍ ၁၉၆၄ ခုႎႀစ္၊ တ႟ုတ္ဴပည္ ပီကင္းတၾင္ ကဵင္းပေသာ အဴပည္ဴပည္ ဆိုင္ရာ သိပၯံပညာရႀင္မဵား ႎႀီးေႎႀာ ဖလႀယ္ပၾဲတၾင္ Aims and Paractice of Physics Teaching in Burma (Myanmar) စာတမ္းကို တင္သၾင္းခဲ့သည္။ ပညာေရး ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ဴဖင့္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ (၁၉၇၃)၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု (၁၉၇၅)၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ (၁၉၇၇) ႎိုင္ငံမဵားသိုႛ သၾားေရာက္ခဲ့သည္။


ပံုႎႀိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ သိပၯံပညာ ဆိုင္ရာ စာအုပ္မဵားမႀာ ေဒၝက္တာ ေမာင္ေမာင္ခႎႀင့္ တၾဲ၍ 'အေဴခဴပႂ ႟ူပေဗဒ' (၄ တၾဲ) (၁၉၇၁)၊ '႟ူပေဗဒအေဳကာင္း သိေကာင္းစရာ' (၁၉၇၁)၊ 'ကၾန္ပဵႃတာ' (၁၉၇၃)၊ 'အက္တမ္ႎႀင့္ ႎဵႃကလီးယား စၾမ္းအင္' (၁၉၇၄) တိုႛ ေရးသား၍၊ '႟ူပေဗဒအေဳကာင္း သိေကာင္းစရာ' စာအုပ္ဴဖင့္ ၁၉၇၁ ခုႎႀစ္၊ အမဵိႂးသား စာေပဆုကို သိပၯံႎႀင့္ အသံုးခဵ ဘာသာရပ္ အတၾက္ ရရႀိခဲ့သည္။ စာေပဗိမာန္မႀ ဦးေဆာင္ ကဵင္းပေသာ သိပၯံ စာေပ ႎႀီးေႎႀာ ဖလႀယ္ပၾဲတၾင္ 'လူထုအတၾက္ သိပၯံစာေပ' စာတမ္း တင္သၾင္း၍ ပံုႎႀိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ Working People's Daily, The Guardian တိုႛတၾင္ ႟ူပေဗဒ သိပၯံပညာ ေဆာင္းပၝးမဵားႎႀင့္ ရခိုင္သမိုင္း အႎုပညာ ေဆာင္းပၝးမဵားကို အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္ အမဵားအဴပား ေရးသားခဲ့သည္။ အခဵိႂႚမႀာ စာအုပ္ အဴဖစ္ ထုတ္ေဝရန္ ကဵန္ရႀိေနေသးသည္။ သာဓက ဴပရေသာ္ ဂၝဒီးယန္း သတင္းစာတၾင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ရခိုင္ မဟာမုနိ ဘုရားသမိုင္း (Legend of Mahamuin) ဴဖစ္သည္။


ဦးစံသာေအာင္သည္ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမဵား၊ ေရႀးေဟာင္း ရခိုင္သမိုင္း ယဥ္ေကဵးမႁ ဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမဵား ေဆာင္႟ၾက္ေနစဥ္ ၁၉၈၁ ခုႎႀစ္၊ ေမ ၂၅ ရက္ေနႛတၾင္ ႟ုတ္တရက္ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ပၝသည္။

ေမာင္ေဇယဵာ
[မိုးဂဵာနယ္၊ အမႀတ္ ၆၊ ဇၾန္ ၂ဝဝ၅]

အႌၿန္း။

၁။ ေစာထၾန္းေအာင္၊ ေဒၝက္တာ။ 'ဦးစံသာေအာင္ႎႀင့္ ဘဝမႀတ္တိုင္မဵား'၊ ရခိုင္တန္ေဆာင္၊ အမႀတ္ ၁၉ (၁၉၆၆) စာ ၁၅-၂၃။

၂။ စံသာေအာင္၊ ဦး။ 'ေအဒီ ေဴခာက္ရာစုႎႀင့္ ယင္းမတိုင္မီ ရခိုင္ဴပည္သံုး အကၡရာ'။ ရန္ကုန္၊ ဥမၳာေအာင္စာေပ၊ ၁၉၇၄။

၃။ တိုးလႀ၊ ဦး။ 'ရခိုင္ဒဂႆၝးမဵား၊ စာအုပ္ေဝဖန္ခဵက္'၊ တကၠသိုလ္ ပညာပေဒသာ စာေစာင္။ တၾဲ ၁၃၊ မႀတ္ ၅ (စက္တင္ဘာ ၁၉၇၉) စာ ၁၇ဝ-၁၇၂။

၄။ Embree, John F.Biliography of the People's and cultures of Mainland Southeast Asia, by John F. Embree and Lillian Ota Dotson. New Haven: Yale University, 1950.
▪ - ¤ - ▪

No comments:

Post a Comment